Partner GEOSummit 2020

Goldpartner

HxGN Schweiz AG

ExoLabs

Esri Schweiz AG

Geocom by VertiGIS